Korán

A Korán magyar fordítása
{24}
An-Nur című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{31} És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre és ne mutassák a díszeiket, csupán azt, ami látható és Khimarjaikkal takarják el a látszódó testrészeiket (Uel-Jedribne Bi-Khumurihinne Ale Dzsujubihine) és ne mutassák a díszeiket, kivéve férjüknek, atyjuknak, apósuknak, fiaiknak, férjük fiainak, fivéreiknek, fivéreik és leánytestvéreik fiainak, asszonyaiknak, a rabszolganőknek, akiket jobbjuk birtokol, (Ghayri Uli-l-Irbe) a férfiaknak, akikben nincs nemi vágy, és a gyermekeknek, akik még nem tudnak semmit a nők szemérméről. És nem szabad a lábukkal dobogni, nehogy kitudódjék az elrejtett díszük. Ti hívők! Forduljatok mindannyian megbánóan Allahhoz! Talán boldogultok. {32} És házasodjatok azokkal, akik magányosak közöttetek és rabszolgáitok és rabszolganőitek között azokkal, akik jóravalók Ha szegények, Allah gazdaggá teszi őket kegye révén. Allah Bőséggel Rendelkező és Tudó {33} Akiknek nincs módjuk megházasodni, azok tartóztassák meg magukat, amíg Allah gazdaggá teszi őket a kegye révén! És ha egyesek a rabszolgáitok közül, akiket a jobbotok birtokol, a szabadság levelüket kívánnák, akkor - ha valami jót tudtok bennük - írjátok meg azt és adjatok nekik Allah javaiból, amiket Ő néktek adott! És az evilági élet forgandó javai után áhítozva ne kényszerítsetek rabszolganőiteket prostitúcióra, ha meg akarják őrizni a tisztességüket! Ha valaki kényszeríti őket, akkor Allah megbocsátja a rabszolganőnek, mert kényszerítették - Allah Megbocsátó és Könyörületes. {34} És (Ejetin, Áják) jeleket küldtünk le néktek, amelyek nyilvánvaló magyarázatot adnak és egy példázatot azokról, akik tielőttetek enyésztek el, és figyelmeztetést az óvakodóknak. {35} Allah az egek és a föld fénye. Az Ő fénye fülkéhez hasonlít, amelyben lámpás van. A lámpás üvegben van. Az üveg mintha fényes bolygó lenne; egy áldott fa, az olajfa olajától lobban föl. Egy olajbogyó fa, amely nem keleti és nem nyugati; az olaja csaknem világít, úgy hogy nem érte tűz. Fény a fényre Allah az Ő fényéhez vezérli azt, akit akar. Allah példabeszédeket mond az embereknek. Allah minden dolog tudója. {36} Olyan Házakban van, amelyek emelésére Allah engedélyt adott és arra, hogy az Ő Neve említessék Benne és magasztalják Őt Ott reggelente és esténként. {37} férfiak, akiknek nem tereli el a figyelmét semmiféle kalmárkodás és adásvétel attól, hogy megemlékezzenek Allahról, elvégezzék az imádságot és odaadják a zakátot; félelem tölti el őket egy olyan naptól, amikor tótágast állnak a szívek és a szemek {38} hogy Allah a legjobb cselekedeteiket fizesse meg és hogy meg is tetézze azt nekik a kegyelméből! Allah gondoskodik arról, akiről akar, mérték nélkül. {39} A hitetlenek cselekedetei azonban olyanok mint a délibáb a síkvidéken. A szomjúhozó azt gondolja róla, hogy víz. Mikor aztán odaér, nem talál ott semmit. (A túlvilágon) Allahot találja magánál, aki teljesen kifizeti a számláját. Allah gyors a leszámolásban. {40} Vagy olyanok mint a sötétségek egy mélységesen mély tengerben, amelyet hullám borít, fölötte másik hullám, afölött pedig felhő. Egymásfölötti sötétségek! Ha kinyújtja valaki a kezét, szinte nem látja. Akinek Allah nem ad fényt, annak nincsen fénye.
Vissza