Korán

A Korán magyar fordítása
{39}
Az-Zumar című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A seregek
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Az írást Allah, a Büszke és a Bölcs küldte le. {2} Leküldtük hozzád az írást az Igazsággal. Szolgáld hát Allahot, s őszinte és kizárólagos hittel légy iránta! {3} Bizony, Allahot illeti meg az őszinte és kizárólagos hit. És akik Allah helyett gyámolítókat választottak maguknak mondván: "Csupán azért szolgáljuk őket, hogy közeli kapcsolatba hozzanak minket Allahhal" - bizony, Allah ítélni fog közöttük abban, amiben összekülönböztek! Allah nem vezérli az igaz útra azt, aki hazug és megátalkodik hitetlenségében. {4} Ha Allah azt akarta volna, hogy fiúgyermeke legyen, akkor abból, amit Ő teremtett, azt választotta volna magának, amit akar. Magasztaltassék! Ő Allah, az Egyedüli, és a Mindenható! {5} Megteremtette valóban az egeket és a földet. Rágömbölyíti az éjszakát a nappalra és a nappalt az éjszakára. Szolgálatra rendelte a Napot és a Holdat mindegyikük megszabott időre futja be a pályáját. Bizony, Ő a Büszke és a Bűnbocsátó. {6} Egyetlen személyből teremtett benneteket, aztán létrehozta belőle a párját. És leküldött nektek nyolc páronként összetartozó jószágot. Egymás utáni teremtésben teremt meg benneteket anyátok méhében, háromszoros sötétségben. Íme, ez Allah, a ti Uratok. Övé az országlás. Nincs más isten rajta kívül. Hogy fordulhattok el így tőle? {7} Ha hálátlanok vagytok, Allah Gazdag és nem szorul rátok. És Ő nem leli tetszését szolgái hálátlanságában. És ha hálásak vagytok, abban tetszését leli a ti javatokra. És senki sem cipeli egy másiknak a terhét. Aztán Uratokhoz lesz visszatérésetek. És Ő közölni fogja veletek, hogy mit tettetek. Bizony, neki tudomása van szívetek legtitkosabb gondolatairól is. {8} És ha valami baj éri az embert, akkor felfohászkodik az ő Urához, megbánással fordulva hozzá. Mikor aztán kegyében részesíti őt, elfelejti azt, amiért korábban felfohászkodott Hozzá és Allah mellé hamis isteneket helyez, hogy tévelygésbe vigyen másokat Allah útjáról. Mondd: "Élvezd csak egy kevéssé a hitetlenségedet! Bizony, kárhozott vagy te a Pokol tüzére kárhozottak között. {9} Vajon az, aki engedelmesen Allahra hagyatkozik úgy, hogy az éjszaka óráiban ájtatosságában leborul, fölkel, óvakodik a túlvilágtól, s Ura irgalmában reménykedik olyan lenne, mint az, aki hitetlen? Mondd: "Vajon egyenlők lennének a tudók a tudatlanokkal?" Csak azok hallgatnak az intő szóra, akiknek van eszük. {10} Mondd: "Ti hívő szolgáim! Óvakodjatok Allahtól! Akik jóravalók, azok jóra számíthatnak az evilágon. Allah földje tágas. Az állhatatosak a nekik járó teljes fizetséget kapják meg mérték nélkül."
Vissza